Základňa stacionárnych komunikačných systémov logo

Základňa stacionárnych komunikačných systémov

Zabezpečuje:

- odporu výstavby, prevádzku a rozvoj komunikačných systémov (rezortná telekomunikačná sieť, rezortná dátová sieť, stacionárna rádio reléová sieť, stacionárna rádiová sieť, satelitná sieť, sieť mobilných telefónnych prístrojov a vojenské poštové spojenie),

- podporu výstavby, prevádzku a rozvoj informačných systémov (informačné systémy jednotlivých užívateľov v rezorte),
Podporu výstavby, prevádzku a rozvoj bezpečnostných systémov KIS,

- obstaranie a poskytovanie služieb KIS a poskytovanie odbornej podpory používateľom služieb KIS v rezorte MO SR.

Počas relatívne krátkej existencie sme  napredovali  v rozvoji  spôsobilostí,  podarilo sa nám optimalizovať služby,  vybudovať  dátové centrum, stabilizovať systémy. 

Napriek tomu, že ZaSKIS má vo svojom názve „stacionárne ...“, poskytujeme podporu všetkým cvičeniam organizovaným na území Slovenskej republiky, zabezpečujeme  služby pre naše jednotky v operáciách,  zahraničným  pracoviskám  a stálym  misiám pri NATO a EU. 
 
Nachádzame sa v období  rapídnej informatizácie  spoločností a štátov,   technologického rozmachu v oblasti zbraňových systémov využívajúcich informačné a komunikačné technológie.  Keď pred pár rokmi  použitie dronov, UAV a iných technológií bolo skôr fikciou,  v súčasnosti a v blízkej budúcnosti ich význam  narastá, čím vznikajú nové možnosti vedenia operácií, na druhej strane aj  nové hrozby,  ktorým bude čoraz ťažšie čeliť bez držania  kroku s modernizáciou.  Oblasť cyber (kybernetiky) sa stáva novou vojnovou dimenziou,  kybernetický útok môže spôsobiť  omnoho rozsiahlejšie škody, ako konvenčný útok, môže paralyzovať  kritickú infraštruktúru a ochromiť fungovanie základných funkcií štátu. 

Z uvedených dôvodov oblasť KIS už nie je len „podpora“, ale plynule prechádza aj do oblasti „bojových činností“ a v blízkej budúcnosti  si budeme musieť zvyknúť na nový fenomén  „cyber bojovník“, ktorý sa bude vymykať klasickému chápaniu bojovníka.


Na rozdiel od väčšiny útvarov, ktoré sa pripravujú na použitie v krízovom manažmente, my sa riadime a fungujeme v súlade so sloganom:  „Každý deň je pre nás dňom nasadenia.“  Len pre laické posúdenie uvádzam štatistické údaje -  počas čítania tohto úvodného slova sa udialo: 
Našimi nosnými systémami sa prenieslo 771 072 MB údajov.
V našich centrálnych systémoch sa spracovalo 120 000 MB údajov.
V dátovom centre sme prijali a vyslali spolu 1 920 000 paketov (ucelených blokov informácií).
Odrazili sme 5 internetových útokov na našu sieť.

Náš útvar je rozdelený do odborov, niektoré z nich sú popísané v následnom texte:

I.    Odbor podpory KIS

A)    Zabezpečuje prevádzku a výstavbu komunikačných informačných systémov v regiónoch SR:
• koordinuje rozvoj, výstavbu a servis KIS vo všetkých regiónoch SR
• koordinuje a kontroluje implementáciu štandardov a noriem prevádzky KIS
• v spolupráci s odbormi zabezpečujeme bezpečnosť prevádzky KIS
• koordinujeme využívanie trojúrovňového modelu podpory služieb KIS prostredníctvom
o    callcentra a servicedesk, 
o    centrálne a regionálne odborné pracovné skupiny a tímy, 
o    externých dodávateľov

B)    Zabezpečuje zlepšovanie kvality poskytovaných služieb:
• zvyšovaním úrovne práce technických pracovníkov 
• zlepšovaním technického vybavenia
• kvalitným manažovaním služieb
• zvyšovaním úrovne spolupráce s používateľmi


II.    Odbor služieb KIS

plní najmä tieto úlohy:
•    zabezpečenie prevádzky telekomunikačných, internetových a poštových služieb, servisných služieb a opráv KIS,
•    podieľa sa na príprave nových zmlúv o poskytovaní služieb, prípadne ich dodatkov,
•    podieľa sa na príprave noriem pre poskytovanie telekomunikačných, informačných a poštových služieb a dohliada na ich dodržiavanie,
•    odborne riadi činnosť  vojenských podacích staníc,
•    vedie databázy verejných telekomunikačných liniek a prenajatých okruhov od externých poskytovateľov služieb, mobilných telefónov,
•    koordinácia odstraňovania porúch KIS,
•    riadenie a kontrola kvalitnej podpory používateľov služieb KIS,
•    zabezpečuje riadenie prevádzky a prerušení prevádzky KIS,
•    zabezpečuje koordináciu neplánovaných prerušení prevádzky KIS.

V pôsobnosti odboru je aj prevádzka kontaktného centra a skupina dozorných riadenia KIS. 

Kontaktné centrum je určené k zabezpečeniu podpory používateľov služieb KIS. Zabezpečuje centrálny príjem, evidenciu a úplnosť riešenia jednotlivých požiadaviek používateľov rezortu MO SR o poskytnutie služieb S-KIS. Zabezpečuje prvotnú podporu a riešenie problémov a porúch používateľov stacionárnych KIS. Zabezpečuje tiež rýchle a presné spájanie služobných hovorov účastníkov, podáva informácie o telefónnych číslach a aktualizuje databázu telefónnych čísiel rezortu.

Skupina dozorných riadenia KIS zabezpečuje:

•    nepretržitý centrálny dohľad a manažment S-KIS prostriedkami CMS,
•    fyzická a objektová bezpečnosť lokalít prostredníctvom kamerového systému a alarm monitoringu,
•    riadenie a koordinácia plánovaných prerušení prevádzky S-KIS,
•    koordinácia pri riešení porúch S-KIS technikmi ZaSKIS a externých firiem,
•    manažment požiadaviek ZaSKIS o vykonanie externých servisných zásahov na technológiách KIS podľa platných zmlúv.

III.    Odbor infraštruktúry KIS

Zabezpečuje oblasť prevádzky a výstavby infraštruktúry KIS v rozsahu:
•    hlasových služieb
•    dátových služieb (LAN/WAN)
•    prenosových systémov
•    zladenia rádiových sietí a smerov
•    základných sieťových služieb (DNS, DHCP) a CMS
•    vytýčenia, zamerania, opráv a premerania káblových systémov a rozvodov
•    rozširovanie štruktúrovaných kabeláží
•    frekvenčného manažmentu (meranie, zameranie rušenia, monitoring pásma na neoprávnené využívanie frekvencie)
•    výstavby JKP a projektov komunikačných systémov
•    zabezpečenia civilno–vojenskej koordinácie
•    zabezpečenia odborného technického dozoru


IV.    Odbor informačných systémov KIS


zabezpečuje oblasť prevádzky a výstavby informačných systémov pre celý rezort MO SR 

Pracovníci majú možnosť:

•    spolupracovať na vývoji a prevádzkovaní webových stránok 
•    vyvíjať nové interné aplikácie na platforme SharePoint
•    zabezpečovať prevádzku a rozvoj systému SAP
•    prevádzkovať poštové a doménové služby rezortu
•    neustále sa odborne vzdelávať s možnosťou získavania certifikátov
•    mať plnú podporu v tvorivej vývojovej kreativite


V.    Odbor bezpečnosti KIS

Zabezpečuje oblasť prevádzky a výstavby informačnej bezpečnosti v rozsahu:

•    CENTRÁLNE RIADENIE BEZPEČNOSTI SIETÍ - CRBS
•    PC a Server manažment
•    Bezpečnosť PC a Serverov
•    Systém pre prístup k elektronickej pošte používateľov domény MIL – MobileIron
•    Kontrola prístupu k dátovej sieti rezortu – NAC
•    Bezpečnosť medzisieťových prepojení
•    Ochrana prenositeľných médií – USB/CD (ChPME/BitLoker )
•    Systém na prevenciu pred únikom informácií - Websense DLP - labeler
•    Systém monitorovania, analýz a reakcie - MARS
•    Systém monitorovania a vyhodnocovania bezpečnostnej situácie siete – SIEM
•    Systém antivírusovej ochrany
•    Systém na detekciu prienikov – IDS
•    Systém monitorovania a vyhodnocovania bezpečnostnej situácie serverov -  ELM
•    Centrálna báza záznamov