SAMOHYBNÝ DELOSTRELECKÝ ODDIEL MICHALOVCE

Samohybný delostrelecký oddiel je palebnou jednotkou vybavenou delostreleckými palebnými prostriedkami, prieskumnými prostriedkami a prostriedkami velenia.

Samohybný delostrelecký oddiel je palebnou jednotkou vybavenou delostreleckými palebnými prostriedkami, prieskumnými prostriedkami a prostriedkami velenia.

Poslaním oddielu je:

  • podieľať sa na zaručovaní obrany Slovenskej republiky,
  • plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv,
  • podieľať sa na zachovávaní verejného poriadku a bezpečnosti štátu,
  • ničiť rôzne druhy cieľov vysokou rýchlosťou vedením nepriamej a priamej paľby, nepretržite podporovať jednotky vedúce operácie v celom spektre konfliktov.

Hlavné úlohy:
  • Zabezpečiť pripravenosť shdo plniť úlohy obrany územia SR a udržaťpožadovanú úroveň spôsobilostí 2.palbat a 2xpsdr/ psbat zaradených do 21.mprsk vo fáze „STAND-BY“.
  • Zabezpečiť spôsobilosti jednotiek shdo k poskytnutiu podpory štátnym orgánom, orgánom obcí alebo vyšším územným celkom pri ohrození života a majetku obyvateľstva počas krízovej situácie a pri odstraňovaní následkov krízovej situácie.
  • Pripraviť jednotky shdo k plneniu úloh pri udržiavaní verejného poriadku, bezpečnosti, nedotknuteľnosti hraníc.