Slovo regrutácia súvisí so slovom regrút „odvedený vojak“, ktoré pochádza z nemeckého Rekrut. Slovo Rekrut má pôvod v starofrancúzskom recrute, recrue vo význame „prírastok“ a to v slovese recroistre „prirastať“, ktoré pochádza z latinského slovesa recrescere zloženého z predpony re- a slovesa crescere „rásť“.

    Slovom regrutácia sa označoval odvod mužov k vojsku. Historický slovník slovenského jazyka (V. zv, 2000) zaznamenáva slovo regrút s dokladom z kurentálnych protokolov z roku 1782, s dokladom z Prešova z roku 1784 a z diela J. I. Bajzu (1795).

Vyber si Regrutačnú skupinu podľa miesta trvalého pobytu v danom kraji:

Regrutačná skupina BRATISLAVA
Regrutačná skupina TRNAVA
Regrutačná skupina NITRA
Regrutačná skupina TRENČÍN
Regrutačná skupina ŽILINA
Regrutačná skupina BANSKÁ BYSTRICA
Regrutačná skupina PREŠOV
Regrutačná skupina KOŠICE

 
Profesionálny vojak

Druh štátnej služby:
  • Prípravná štátna služba
  • Dočasná štátna služba
  • Krátkodobá štátna služba
  • Stála štátna služba

     Profesionálnym vojakom Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa môže stať každý občan, ktorý spĺňa zákonom stanovené podmienky na prijatie a úspešne absolvuje výberové konanie. 

     Každý uchádzač musí vo výberovom konaní preukázať zdravotnú spôsobilosť, psychickú spôsobilosť a fyzickú zdatnosť na náročné povolanie profesionálneho vojaka . Výber povolania profesionálneho vojaka je vážne rozhodnutie , ktorým na seba občan preberá určité záväzky . 

     Profesionálny vojak musí dodržiavať základné mravné požiadavky uvedené v "Etickom kódexe profesionálneho vojaka" a vernosť Slovenskej republike:
  • čestnosť
  • statočnosť
  • disciplinovanosť
  • hrdosť na príslušnosť k ozbrojeným silám Slovenskej republiky
  • tímová zodpovednosť 
  • obetavosť
    Som profesionálny vojak. Som súčasťou tímu. Som vojakom profesionálnej armády - Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Žijem neobyčajne aktívny život plný dobrodružstva. Som dobre vycvičený a pripravený poskytnúť pomoc tam, kde je to potrebné. Som oddaný svojej krajine, starám sa o jej bezpečnosť. Chránim hodnoty, ktoré robia našu spoločnosť demokratickou a humánnou. Pomáham pri záchrane životov a majetku. Zasahujem pri živelných pohromách a priemyselných haváriách. Denne pomáham udržiavať pokojný stav na problémových miestach sveta. Povinnosť poskytnúť pomoc ma ženie za hranice vlastných možností. Som presvedčený, že bojujem za správnu vec. 

     Moje povolanie je náročné a zodpovedné. Je dôkazom morálnej sily jednotlivca. Je poslaním a záväzkom voči Slovensku.