Povolanie profesionálneho vojaka je špecifické a vyžaduje si kvalitného jednotlivca. Nielen vzdelanie však robí človeka dobrým vojakom. Je to predovšetkým vnútorné presvedčenie, osobná motivácia a vernosť Slovenskej republike. Úspešný môžeš byť len v prípade dobrej fyzickej zdatnosti, psychickej odolnosti a zdravotnej kondície. 
 
Chceš byť profesionálnym vojakom? Stačí splniť 3 jednoduché kroky:
 
1. KROK - Podaj si žiadosť o prijatie do štátnej služby
 
Ak máš záujem stať sa profesionálnym vojakom, osobne si podaj po vyhlásení výberového konania žiadosť o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka na príslušnej Regrutačnej skupine Personálneho úradu OS SR  [podľa trvalého pobytu v príslušnom krajskom meste].

Žiadosť si môžeš podať aj elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným elektronickým podpisom na:

SLOVENSKO.SK cez sekciu OBRANA a BEZPEČNOSŤ 
DVP

Ak si si podal žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť Regrutačnej skupine žiadosť aj písomne najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.
 
Pri podaní žiadosti na regrutačnej skupine predlož:
 • občiansky preukaz
 • vodičský preukaz
Príslušník regrutačnej skupiny Ti vytlačí:
 • žiadosť [je generovaná elektronickým systémom na regrutačnej skupine, ktorú je potrebné podpísať osobne do termínu zverejneného vo výberovom konaní]
 • čestné vyhlásenia a oboznámenie o zákaze diskriminácie [sú generované elektronickým systémom na regrutačnej skupine, ktoré je potrebné podpísať osobne do termínu zverejneného vo výberovom konaní]
 
2. KROK – Absolvuj previerky

Prvý stupeň výberového konania – prebieha na  Regrutačnej skupine Personálneho úradu Ozbrojených síl Slovenskej republiky      

Najneskôr do termínu stanoveného vo vyhlásenom výberovom konaní osobne predlož  na regrutačnej skupine kompletné požadované doklady. Príslušníci regrutačnej skupiny preveria, či spĺňaš základné predpoklady pre prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka.

Tvoju zdravotnú spôsobilosť posúdi lekár regrutačnej skupiny na základe predloženej zdravotnej dokumentácie a výsledkov požadovaných vyšetrení.
 
Zoznam potrebných zdravotných vyšetrení získaš pri osobnej návšteve posudkového lekára regrutačnej skupiny po podpísaní žiadosti. [Vzhľadom na časovú náročnosť, hlavne pri predkladaní zdravotných vyšetrení Ti odporúčame prísť v dostatočnom predstihu pred ukončením termínu predkladania žiadostí spolu s kompletnými požadovanými dokladmi].
 
Doklady a formuláre potrebné vo výberovom konaní (predložíš v termíne posúdenia zdravotnej spôsobilosti):
 • osvedčenú kópiu rodného listu
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaných kurzoch, získané osvedčenia alebo oprávnenia alebo ich osvedčené kópie, osvedčenia o odbornej spôsobilosti, absolvovaných kurzoch, certifikáty 
 • potvrdenia od predchádzajúcich zamestnávateľov, pracovné zmluvy, dohody o ukončení zamestnania, zápočtové listy
 • potvrdenie o evidencií na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
 • osobný dotazník
 • doplňujúce informácie pre prijatie do štátnej služby  
 • životopis
 • potvrdenie o povinnej vojenskej službe, ak ju absolvoval
Všetky potrebné tlačivá obdržíš aj na regrutačnej skupine alebo si ich môžeš stiahnuť v sekcii Tlačivá na stiahnutie.

Druhý stupeň výberového konania prebieha na Oddelení výberu personálu v Liptovskom Mikuláši. Úspešne absolvuj previerky z fyzickej zdatnosti a psychodiagnostické vyšetrenie.

Po predložení a odsúhlasení hore uvedených dokladov a posúdení Tvojej zdravotnej spôsobilosti, najmenej 7 dní pred konaním Ťa pozve oddelenie výberu personálu k účasti na výberové konanie, kde sa vykoná:
 • posúdenie psychickej spôsobilosti [formou psychodiagnostického vyšetrenia]
 • personálny pohovor a personálne poradenstvo za účelom stanovenia vhodnej funkcie v štátnej službe
 • preskúšanie z fyzickej zdatnosti
O splnení prípadne nesplnení podmienok výberového konania, budeš informovaný do 21 dní od skončenia výberového konania doručeným písomným oznámením.
 
3. KROK – Zdolaj základný vojenský výcvik
 
V prípade ak si bol úspešný čaká Ťa 7 týždňový základný výcvik na Základni výcviku a mobilizačného doplňovania, kde získaš schopnosti a zručnosti, ktoré musí mať každý profesionálny vojak. Získaš základné bojové zručnosti, ktoré budeš ďalej rozvíjať vo svojej kariére profesionálneho vojaka. Viac informácií o základnom výcviku získaš TU