Prijímacie konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - I. stupeň.

 

Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 19 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) vyhlasuje  6. decembra 2023 prijímacie konanie na obsadenie voľných funkcií v štátnej službe profesionálnych  vojakov  takto:

Názov prijímacieho konania:  Prijímacie konanie na funkciu kadet Akadémie ozbrojených síl - I. stupeň vysokoškolského štúdia a magisterský študijný program.

Číslo prijímacieho konania:  2K/2024

Druh štátnej služby:  Prípravná štátna služba podľa § 22 zákona č. 281/2015 Z.z. 

Názov funkcie:  Kadet Akadémie ozbrojených síl generála M.R. Štefánika v Liptovskom  Mikuláši :

1. študent Akadémie ozbrojených síl M.R. Štefánika - I. stupeň vysokoškolského štúdia, denné štúdium (kontinuálne pokračuje II.stupňom vysokoškolského štúdia),

2. študent Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach – I. stupeň vysokoškolského štúdia, denné štúdium,

3. študent Fakulty vojenského zdravotníctva v Hradci Králové, Univerzita obrany, Brno / Lekárskej fakulty v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Praha, magisterský študijný program Vojenské zdravotníctvo pre oblasť všeobecné lekárstvo,

4. študent Fakulty vojenského leadershipu, Univerzita obrany Brno, magisterský študijný program  Riadenie a použitie ozbrojených síl, špecializácia Veliteľ chemických jednotiek.

Predpokladaný nástup:  1. augusta 2024                                 

Termín a miesto na podanie žiadosti:

 Žiadosť o prijatie do štátnej služby (písomnú alebo podanú elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom) je potrebné doručiť regrutačnej skupine najneskôr do 15. marca 2024. Termín podania žiadosti pre občanov prihlásených na štúdium na Fakulte vojenkého leadershipu Univerzity obrany Brno je najneskôr do  15. apríla  2024. Ak občan podá žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, je povinný doručiť služobného úradu žiadosť aj v listinnej podobe najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami

 

Žiadosť

Potvrdenie ošetrujúceho lekára

Prijímacie konanie 2K/2024

 

Si rozhodnutý?