Záleží o aké výberové konanie sa jedná, výberové konanie pre absolventov stredných škôl na prijatie do prípravnej štátnej služby pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov sa vyhlasuje raz za štvrť rok (spravidla v mesiacoch marec, jún, september a december, môžu si podať žiadosť aj absolventi civilných vysokých škôl), výberové konanie pre uchádzačov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši sa vyhlasuje raz za rok, (spravidla v mesiaci január), výberové konanie pre absolventov vysokých škôl na prijatie do prípravnej štátnej služby pre hodnostný zbor dôstojníkov sa vyhlasuje raz ročne v mesiaci marec.

Uchádzač si môže podať žiadosť, ak spĺňa podmienky na prijatie do štátnej služby podľa § 16 zákona č. 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov. Žiadosti sa podávajú do termínu určenom v aktuálne vyhlásenom výberovom konaní. Žiadosti sa podávajú osobne na regrutačnej skupine podľa miesta trvalého pobytu v príslušnom kraji. Napríklad, ak bývate v Liptovskom Mikuláši, tak si žiadosť podávate v Regrutačnej skupine Žilina. Regrutačné skupiny sídlia v každom krajskom meste.

V dobe, keď nie je vyhlásené výberové konanie je možné podať žiadosť aj poštou. Odporúčame však počkať do doby keď sa vyhlási výberové konanie, lebo aj tak budete musieť prísť osobne na príslušnú regrutačnú skupinu, kde predložíte požadované doklady, ktoré je občan povinný predložiť podľa § 18 ods. 5) zákona č. 281/2015 Z.z.. V dobe, keď je vyhlásené výberové konanie Vám pri osobnej návšteve na príslušnej regrutačnej skupine, pracovníci regrutačnej skupiny vytlačia žiadosť a čestné prehlásenia, a poskytnú potrebné tlačivá a zoznam požadovaných dokumentov.

Áno, ale musíte spĺňať podmienku bezúhonnosti uvedenú v § 16 ods. 5) zákona č. 281/2015, kde je uvedené „Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený. Aj keď sa na občana hľadí, akoby nebol odsúdený, nepovažuje sa na účely tohto zákona za bezúhonného, ak bol právoplatne odsúdený za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom alebo za zločin. Bezúhonnosť v prijímacom konaní občan sa preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.“ To znamená, že nesmiete mať záznam v odpise registra trestov za úmyselný trestný čin alebo zločin. Odpis registra trestov nepredkladáte, Váš odpis registra trestov si vyžiadajú pracovníci regrutačnej skupiny.

Nie, lebo podľa zákona 281/2015 Z.z. § 16 odst. 1) bod. i, podmienku vzdelania na výkon prípravnej štátnej služby spĺňa občan, ak získal minimálne stredné odborné vzdelanie (záverečná skúška) ak bude pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov, úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie (maturita) ak bude pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov na vysokej škole, vysokoškolské vzdelanie (štátna skúška) ak bude pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov. To znamená, že občan ktorý si chce podať žiadosť o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka musí mať ukončenú minimálne strednú školu.

V súlade s § 16 ods. 1) písm. m zákona č. 281/2015 Z.z. nesmie profesionálny vojak podnikať ani vykonávať inú zárobkovú činnosť okrem činností ktoré sú zákonom v § ... ods. ...) povolené. To znamená, že uchádzač ktorý má otvorenú živnosť a je určený na prijatie do štátnej služby musí túto živnosť ukončiť dňom predchádzajúcim dňu prijatia do štátnej služby profesionálneho vojaka. To isté platí aj o členstve v politickej strane alebo politickom hnutí, čo upravuje § ... zákona č. 281/2015.

Ak uchádzač uspeje vo výberovom konaní a splní podmienky výberového konania, ale nie je prijatý do štátnej služby profesionálneho vojaka pre nedostatok miesta, nie je do ďalšieho výberového konania automaticky zaradený. Ak má uchádzač záujem prihlásiť sa do ďalšieho výberového konania, musí si prísť podať žiadosť o prijatie na príslušnú regrutačnú skupinu znova.

Ak ste vo výberovom konaní absolvovali posúdenie zdravotného stavu, psychodiagnostické vyšetrenie a preskúšanie z pohybovej výkonnosti a neuspeli ste v každom VK sa posudzuje nanovo zdravotná spôsobilosť, v každom VK občan absolvuje previerku fyzickej zdatnosti, previerka psychickej spôsobilosti sa akceptuje 1 rok, neúspešný občan ich môže opakovať po 6 mesiacoch.

Nie. Výsledky psychodiagnostického vyšetrenia sú platné jeden rok. Opakovať psychodiagnostické vyšetrenie môžete až po uplynutí 6 mesiacov.Kontaktný formulár