Odbor doplňovania a výberu personálu

Odbor doplňovania a výberu personálu je organizačná zložka Personálneho úradu OS SR priamo podriadená riaditeľovi PÚ. Zabezpečuje výberové konanie žiadateľov o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a prijímaci proces. Realizuje koncepciu personálneho marketingu v ozbrojených silách v súlade s platnými právnymi predpismi a nariadeniami v rozsahu svojej pôsobnosti.

 

Zložky odboru doplňovania a výberu personálu:
 
Oddelenie doplňovania personálu
 • zabezpečuje realizáciu koncepcie personálneho marketingu a komunikácie s trhom práce v súlade s platnými právnymi normami v rozsahu svojej pôsobnosti,
 • pripravuje a optimalizuje postupy výberu personálu na základe potrieb a požiadaviek OS SR,
 • riadi a zabezpečuje proces výberového konania,
 • vedie štatistiky výberových činností a zabezpečuje prenos informácií v rámci odboru a v rámci úradu v danej oblasti,
 • riadi a kontroluje činnosť strediska výberu personálu a zabezpečuje vzdelávanie jeho personálu,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, samosprávy, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a inštitúciami celoštátneho charakteru,
 • na základe poznatkov z jednotlivých výberových konaní spolupracuje s regutačnými skupinami v procese regrutácie a personálneho doplňovania OS SR,
 • zabezpečuje a koordinuje prácu regrutačných skupín.
Zodpovedá za realizáciu a rozvoj systému výberu, za systematické doplňovanie personálu do Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „OS SR“) v určenom čase a kvalite. Regrutačné skupiny: Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice.
 
Oddelenie výberu personálu
 • komplexne posudzuje uchádzačov na výkon štátnej služby profesionálnych vojakov v Ozbrojených silách SR a na základe výberových konaní a stanovených kritérií vyberá vhodných kandidátov na funkcie v Ozbrojených silách SR
 • vykonáva previerku psychickej spôsobilosti uchádzačov
 • vykonáva previerku fyzickej zdatnosti uchádzačov
 • realizuje profesijné pohovory a prideľuje vhodné funkcie na základe výberových konaní