Regrutačné skupiny

Poslaním regrutačných skupín je informovanie verejnosti o úlohách a činnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Medzi hlavné úlohy patrí propagácia ozbrojených síl na verejnosti, poskytovanie informácii o možnostiach profesionálnej služby vo vojenských útvaroch, poradenská činnosť pri voľbe vhodnej vojenskej profesie.

 V rámci hlavných úloh zabezpečuje

  • zisťuje, či občan spĺňa podmienky prijatia do štátnej služby v súlade so zákonom č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov OS SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)
  • informuje, kontaktuje a získava občanov pre profesionálnu službu v požadovaných počtoch, zručnostiach a kvalite podľa potrieb ozbrojených síl Slovenskej republiky
  • plánuje, koordinuje a vykonáva propagačné a marketingové aktivity
  • pri vykonávaní aktivít na podporu personálneho doplňovania a na pozitívnu prezentáciu OS SR na verejnosti poskytuje informácie o štátnej službe profesionálneho vojaka
  • poskytuje pomoc každej kontaktovanej osobe pri získavaní potrebných informácií súvisiacich s prijatím, výkonom a skončením profesionálnej služby
  • zabezpečuje odbornú pomoc žiadateľovi počas získavania a zhromažďovania informácií až po jeho nástup do štátnej služby profesionálneho vojaka
  • zisťuje u kontaktovaných osôb a žiadateľov predbežný záujem o výkon štátnej služby na konkrétne funkcie a posádky podľa zaslaného zoznamu funkcií vo výberovom konaní
  • informuje občana, ktorý prejaví záujem o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka ozbrojených síl, o výberovom konaní, o podmienkach prijatia, výkonu a skončenia štátnej služby profesionálneho vojaka ozbrojených síl a poskytuje mu odbornú pomoc pri príprave dokumentácie na výberové konanie