ZÁKLADNÝ VOJENSKÝ VÝCVIK

Po úspešnom absolvovaní výberového konania a rozhodnutí výberovou komisiou o zaradení [prijatí] do Ozbrojených síl Slovenskej republiky absolvuješ pred nástupom na základný vojenský výcvik v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin poučenie príslušnou Regrutačnou skupinou Personálneho úradu Slovenskej republiky.

Obsahom poučenia pred prijatím do štátnej služby je:

-  čas a miesto nástupu
-  úloha a štruktúra Základne výcviku a mobilizačného doplňovania 
-  priebeh prípravnej štátnej služby
-  základné informácie o finančných a materiálnych náležitostiach vojaka v prípravnej štátnej službe

ZVV

Poslanie roty základného vojenského výcviku
               
Uviesť budúcich profesionálnych vojakov do OS SR a vybaviť ich potrebnými vedomosťami a základnými vojenskými zručnosťami.
 
Ciele výcviku
               
Cieľom výcviku základného vojenského výcviku je vycvičiť a vychovať profesionálov pripravených na výkon základných funkcií v útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl SR. Naučiť ich základným vedomostiam a praktickým zručnostiam v ovládaní zbraní, prideleného materiálu a tým vytvoriť predpoklady pre ďalší odborný a kariérny rast.  
 
Štruktúra výcviku

Dĺžka výcviku: 7 týždňov
Počet cyklov za rok: 4/28 týždňov
Počet dní výcviku: 35
Počet výcvikových hodín: 257
Počet predmetov: 17
 
Kritéria na zvládnutie výcviku

1. etapa ADAPTÁCIA

 1. Poradová príprava
 2. Vojenská etická výchova
 3. Právna výchova
 4. Administratíva
 5. Logistická príprava
 6. Zdravotnícka príprava
 7. Radiačná, chemická a biologická ochrana
 2. etapa časť STRELEC

Strelecká príprava – Streľba zo Sa vz. 58P

- cv. 2 streľba na body: 60 bodov zo 100
- cv. 4 streľba na MC: 9 terčov z 18
- cv. 8 kvalifikačná streľba: 17 terčov z 30

Hádzanie ručného granátu RG-F1

- cv. 1 hádzanie RG: absolvoval

3. etapa časť TAKTIK
 
 1. Taktická príprava
 2. Vojenská topografia
 3. Ženijná príprava
 4. Kombinácia všetkých doteraz nadobudnutých znalostí a zručností z predchádzajúcich etáp výcviku
 
Dôvody skončenia služobného pomeru podľa zákona č. 281/2015 Z. z.:

§ 83 Skončenie štátnej služby prepustením zo služobného pomeru
(2) Štátna služba profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe sa skončí prepustením, ak
a) nastane dôvod podľa odseku 1 písm. b),
b) nastane dôvod podľa odseku 1 písm. c), e), f), k), n) a o),
c) bol vylúčený z vysokoškolského štúdia,
d) neskončil vysokoškolské štúdium v určenom termíne,
e) zanechal vysokoškolské štúdium na vlastnú žiadosť,
f) nebol po zrušení akreditovaného študijného programu prijatý do iného akreditovaného študijného programu,
g) nedošlo k uzatvoreniu písomnej dohody podľa § 25 ods. 2 alebo § 26 ods. 1,
h) neskončil úspešne základný vojenský výcvik, odborný výcvik jednotlivca, dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl alebo vojenský program v termíne určenom vzdelávacím alebo výcvikovým programom vzdelávacieho alebo výcvikového zariadenia,
i) na základe hodnotenia prípravnej štátnej služby nie je spôsobilý na vymenovanie
do dočasnej štátnej služby alebo do krátkodobej štátnej služby,
j) požiadal o prepustenie,
k) nesúhlasil s vymenovaním do dočasnej štátnej služby alebo do krátkodobej štátnej služby.
(3) Ustanovenie odseku 2 písm. d) sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý v určenom termíne neskončil vysokoškolské štúdium z dôvodu dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz.
 
Dôvody vyradenia z výcviku:

Programy výcviku ZVV SPG-3-67/Výcv Čl.3 – Organizácia výcviku ods.11
 
Ak čakatelia, alebo kadeti počas jednotlivých testov vykonávaných v súlade s čl. 6 programov výcviku, nepreukážu dostatočné vojensko-odborné vedomosti, návyky, zručnosti, fyzickú zdatnosť a psychickú odolnosť, alebo počas výcviku nepreukážu požadované kvality a predpoklady v súlade s platnými zákonmi, alebo hrubým spôsobom porušia etický kódex PrV, veliteľ jednotky podá návrh na ich vylúčenie z výcviku , a to v týchto prípadoch:
 
 1. pri nesplnení záverečného preskúšania z pohybovej výkonnosti,
 2. pri hrubom porušení disciplíny ( požitie alkoholických nápojov,omamných a psychotropných látok, jedov a pod.), pri opakovanom porušení predpisov a nariadení platných pre OS SR,
 3. pri nesplnení písomných a praktických testov z jednotlivých predmetov.
 
Výstupný profil absolventa 

Po 7 týždňoch výcviku absolvent roty základného vojenského výcviku musí:

a) byť schopný:
 • žiť podľa pravidiel a princípov OS SR,
 • definovať základné hodnoty OS SR a riadiť sa podľa nich,
b) rešpektovať:
 • zákony, hodnoty, históriu a príslušnosť SR,
 • základné demokratické a všeľudské hodnoty spoločnosti,
 • štátne inštitúcie,
 • svojich nadriadených, profesionálnych vojakov z vyššou hodnosťou,
c) zvládnuť:
 • činnosť vojaka v boji i mimo neho,
 • všeobecné povinnosti vojaka
Po skončení základného vojenského výcviku každý absolvent pozná:
 • zásady vojenského vystupovania, vojenskú zdvorilosť a pravidlá správania sa v súlade s etickým kódexom profesionálneho vojaka,
 • určenie, základné takticko-technické údaje výzbroje, techniky, výstroja a materiálu v rozsahu stanovenom týmito programami,
 • zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácipočas výcviku, pri používaní výstroja
  a výzbroje, zásady ochrany životného prostredia a možné riziká počas výcviku,
 • základy taktiky s dôrazom na činnosť jednotlivca,
 • zásady manipulácie s osobnou zbraňou, bojové použitie a starostlivosť o osobnú zbraň a používanie ručných granátov,
 • spôsoby poskytnutia prvej pomoci raneným vojakom a spôsoby svojpomoci,
 • účinky streľby ručných zbraní (Sa vz. 58) a granátov zavedených v ozbrojených silách,
 • účinky jadrových, chemických a biologických zbraní a opatrenia pri úniku toxických priemyselných látok,
 • zásady použitia prostriedkov na individuálnu ochranu a spôsob využitia ochranných vlastností terénu,
 • zásady prežitia v rôznych klimatických podmienkach, druhoch terénu cez deň aj v noci (zásady bezpečnosti, vlastná ochrana, úprava vody, príprava stravy, základné znalosti
  o hrozbách v rôznych prostrediach),
 • zásady orientácie a navigácie v teréne bez a za pomoci mapy a buzoly,
 • základné zásady rozpoznania indikátorov nebezpečných priestorov a mínového nebezpečenstva,
 • zásady pre maskovanie jednotlivca a výzbroje s využitím normalizovaných a improvizovaných prostriedkov.
Po skončení základného vojenského výcviku každý absolvent zvládne (je schopný):
 • bezpečne a zručne manipulovať s pridelenou zbraňou pri plnení bojových úloh a pri jej ošetrovaní,
 • bezpečne a efektívne využívať výstroj a ďalšiu výzbroj,
 • pripraviť k prevádzke, nadviazať spojenie a používať prostriedok KIS (ručnú/prenosnú rádiovú stanicu),
 • používať prostriedky na individuálnu ochranu,
 • poskytnúť prvú pomoc,
 • prežiť v rôznych klimatických podmienkach, druhoch terénu cez deň aj v noci,
 • orientovať sa v teréne podľa terénnych tvarov a predmetov bez a podľa mapy,
 • splniť požadované normy z pohybovej výkonnosti v zmysle prílohy č. 3 týchto programov
 • zvládnuť zvýšený psychický a fyzický tlak pri plnení rôznych výcvikových úloh,
 • vybudovať a zamaskovať základný opevňovací objekt pre jednotlivca.