Osobné údaje

Trvalý pobyt

Prechodný pobyt

Školské vzdelanie

Ďalšie vzdelávanie

Naskenovaný dokument
(pod)skupina, počet najazdených km, aktívny vodič

Osobnostné predpoklady, vedomosti, zručnosti a záujmy

* Povinný údaj / Vyhlásenie a súhlas
Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné, poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a som si vedomý/á, že tieto osobné údaje môžu byť zaradené do databázy v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu určitú, a to na dobu 3 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu a podľa § 28 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov je ho možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní.
vyhlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé, a že som nezamlčal nijaké závažné skutočnosti. V súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., vlastnoručným podpisom dávam súhlas, aby Personálny úrad OS SR v informačných systémoch spracúval po dobu dvoch rokov na dosiahnutie účelu, ktorý vyplýva z predmetu jeho činnosti moje telefónne číslo a e-mailovú adresu. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem odvolať s odôvodnením len písomne na Personálnom úrade OS SR. Zároveň beriem na vedomie, že údaje môžu spracúvať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., a spracované údaje sa budú archivovať a likvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé, a že som nezamlčal nijaké závažné skutočnosti. V súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z., vlastnoručným podpisom dávam súhlas, aby Personálny úrad OS SR v informačných systémoch spracúval po dobu piatich rokov na dosiahnutie účelu, ktorý vyplýva z predmetu jeho činnosti moje telefónne číslo a e-mailovú adresu. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem odvolať s odôvodnením len písomne na Personálnom úrade OS SR. Zároveň beriem na vedomie, že údaje môžu spracúvať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z., a spracované údaje sa budú archivovať a likvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., vlastnoručným podpisom dávam súhlas, aby Personálny úrad OS SR v informačných systémoch spracúval moje osobné údaje uvedené v „Žiadosti vojaka v zálohe o zaradenie do aktívnych záloh“ a v „Osobnom dotazníku vojaka v zálohe žiadajúceho o zaradenie do aktívnych záloh“ počas doby vyhodnocovania splnenia podmienok na zaradenie do aktívnych záloh, pre potrebu dosiahnutia účelu vymedzenom v zákone č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov a poskytol ich príslušnému Okresnému úradu v sídle kraja a Vojenskému útvaru kde bude realizovaný výcvik aktívnych záloh. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem odvolať s odôvodnením len písomne na Personálnom úrade OS SR. Zároveň beriem na vedomie, že údaje môžu spracúvať len oprávnené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a spracúvané údaje sa budú archivovať a likvidovať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vyhlasujem, že všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé, a že som nezamlčal nijaké závažné skutočnosti.